Algemene voorwaarden

MAART 2021

 

De Academie
Art Partout, Academie voor Realistische Schilderkunst, geeft klassikale en online opleidingen en organiseert diverse activiteiten in haar zeven vestigingen, waarvan Deventer de hoofdvestiging is. De driejarige klassikale opleiding bevat per leerjaar 75 lesuren, deze kunnen verdeeld zijn over dagdelen of hele dagen. De lesstof voor de online opleiding is identiek aan de klassikale opleiding. De online opleiding bevat, naast de lesonderwerpen, diverse praktijkdagen die per leerjaar verschillend kunnen zijn. De specialisatielessen en facultatieve activiteiten, zoals workshops, excursies en demonstraties, vormen geen wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Inschrijving
Inschrijving is nodig voor de driejarige klassikale en online opleiding en kan middels een aanmeldingsformulier op onze website, per mail of telefonisch. Er is sprake van een ‘cursist’ zodra een persoon zich heeft aangemeld voor het eerste leerjaar van de driejarige opleiding, specialisaties of tekenopleiding. Er is een overeenkomst met Art Partout als cursist akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. Indien cursist besluit niet te willen deelnemen aan een volgend cursusjaar dient cursist dit tenminste twee maanden voor het einde van het lopende cursusjaar schriftelijk kenbaar te maken. Bij niet tijdige afmelding is cursist automatisch ingeschreven voor het vervolgjaar. Na de inschrijving ontvangt cursist een bevestiging en informatie over lestijden (bij klassikale lessen) en betalingen.

Groepen
Om iedereen optimaal aandacht te kunnen geven tijdens de klassikale lessen, zijn de groepen niet groter dan tien personen. De ondergrens om een groep te laten doorgaan ligt bij 5 personen. Bij onvoldoende deelname behoudt Art Partout het recht om lessen 10 dagen voor aanvang te annuleren. Betrokken cursisten krijgen een alternatief aangeboden. Indien er geen acceptabel alternatief kan worden aangeboden, zal het reeds betaalde lesgeld door Art Partout worden gerestitueerd. Bij ziekte van een docent wordt een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld door waarneming van een andere docent. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden behoudt cursist de gemiste uren waardoor de looptijd van de opleiding met de gemiste lessen wordt verlengd. Art Partout is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die is ontstaan door het niet doorgaan van lessen

Verzuim van de lessen
In geval van verzuim, bijvoorbeeld door ziekte, wordt cursist de mogelijkheid geboden om de gemiste lessen op een andere tijdstip c.q. bij een andere docent in te halen. Dit is alleen mogelijk als cursist telefonisch of per mail zijn of haar verhindering tijdig heeft gemeld. Het inhalen van gemiste lessen is uitsluitend mogelijk in overleg met de docent. Inhalen in een andere klas is alleen mogelijk als het maximum aantal leerlingen in een klas niet wordt overschreden. Gemiste lessen kunnen uitsluitend worden ingehaald in het leerjaar waar cursist zich op dat moment in bevindt. Indien door omstandigheden, zoals hierboven genoemd, cursist niet in staat is om de lessen verder te volgen dan is het mogelijk de resterende lessen van het lopende cursusjaar in het daaropvolgende cursusjaar te volgen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Dit is geen regel en is uitsluitend mogelijk in uitzonderlijke gevallen en in overleg met en ter beoordeling aan de directie. Voor de online lessen gelden deze voorwaarden niet. Inhalen van gemiste lessen is een service van Art Partout waar geen aanspraak op gemaakt kan worden. Er vindt geen restitutie plaats bij verzuim van lessen. Restitutie van resterende lesgelden is uitsluitend mogelijk als blijkt (doktersverklaring) dat cursist niet meer in staat is de lessen te volgen.

Annulering
Annulering kan kosteloos zonder opgaaf van reden vier weken voor aanvang van de lessen. Na deze gestelde termijn wordt € 75,- aan annulerings-/administratiekosten in rekening gebracht. Annulering moet schriftelijk of per mail plaats vinden. Bij annulering nadat de lessen zijn begonnen is een betalingsplicht van de nog resterende lessen.

Indien het volledige lesgeld is voldaan zal geen restitutie plaats vinden. Bij de online opleiding is annulering niet mogelijk. Indien schildermaterialen reeds aan cursist zijn verzonden kan de bestelling niet geannuleerd worden en is betaling verschuldigd.

Overmacht
Bij het niet nakomen van verplichtingen als gevolg van overmacht kan Art Partout niet aansprakelijk worden gesteld. Onder overmacht wordt verstaan: door de overheid opgelegde maatregelen, brand, stroomstoring, natuurgeweld, stakingen, epidemieën of cybercriminaliteit.

Betalingen
Men dient de lesgelden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te hebben betaald. Betaling kan na ontvangst van de factuur of via Ideal direct bij het plaatsen van de bestelling in onze webshop. Dit geldt voor de opleiding Realistisch Fijnschilderen, tekenen, specialisaties en masterclasses. Bij betaling ineens mag 3% betalingskorting van het factuurbedrag in mindering worden gebracht. Er bestaat de mogelijkheid de lesgelden middels automatische incasso in maximaal 12-maandelijkse termijnen te voldoen, hiervoor geldt een opslag van 3%. Toestemming voor automatische incasso dient cursist bij de inschrijving tot deelneming op te geven. De korte modules dienen ineens te worden voldaan, hierop is geen betalingskorting van toepassing. Materialen en facultatieve activiteiten, zoals speciale workshops en excursies, zijn niet in het cursusgeld opgenomen. Materialen en facultatieve activiteiten kunnen niet in termijnen worden betaald en moeten na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen zijn voldaan.

De cursist is verplicht na inschrijving het cursusjaar geheel af te ronden, voortijdig onderbreking van de lessen geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde cursusgeld. Indien het lesgeld in termijnen wordt voldaan is cursist verplicht om betalingen te blijven voldoen totdat het gehele bedrag van het lopend cursusjaar is voldaan. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting volgt een gerechtelijke incassoprocedure. De hieruit voorvloeiende kosten, zoals rente en gerechtelijke incasso, zijn voor rekening van de cursist.

Herroepingsrecht
Na ontvangst van een aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kan de overeenkomst schriftelijk ontbonden worden. Indien het cursusgeld betaald is zal een restitutie volgen.

Certificaat
Na afronding van een leerjaar ontvangt cursist een deelcertificaat. Na het derde jaar volgt een eindcertificaat waarvoor geldt dat cursist tenminste 85% van de lessen heeft gevolgd en de eindopdracht heeft ingeleverd. Een commissie beoordeelt het werk op de volgende criteria: compositie, kleurenkennis, stofuitdrukking en technische uitwerking van het schilderij. Verder zal cursist door middel van een vragenlijst getoetst worden op algemene kennis over kleur, perspectief, compositie en materialen. Indien cursist in één of meer van de onderdelen geen voldoende heeft behaald, bestaat de mogelijkheid om in het daarop volgende seizoen gratis een aantal lessen specifiek op die onderdelen te volgen. Dit in overleg met de docent om zodoende alsnog het eindcertificaat te behalen.

Aansprakelijkheid
Art Partout is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen en van achtergelaten werken van cursisten. Evenmin is Art Partout niet aansprakelijk voor mogelijke schade ten gevolge van het niet doorgaan van lessen of workshops.

Privacy beleid
Art Partout houdt zich aan de bepalingen van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Gegevens van cursisten worden opgenomen in de administratie van Art Partout en worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden bekend gemaakt.

Auteursrecht
Op al het lesmateriaal door de academie verstrekt rust auteursrecht en Art Partout is de intellectuele eigenaar waarop copyright rust. Tot deze lesmaterialen behoren: lesboeken, supplementen, illustraties, beeldmateriaal en video’s. Gebruik is uitsluitend bedoeld voor cursisten van Art Partout en mogen niet aan derden verstrekt worden. Het is zonder schriftelijke toestemming van Art Partout niet toegestaan om het te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken.

Eigendommen en gebruiksrecht
Lesmateriaal, zoals het lesboek, video’s en modules, zijn na volledige betaling eigendom van de cursist, met in achtneming van het copyright. De door cursist vervaardigde werken tijdens de opleiding zijn eigendom van cursist maar kunnen desgevraagd tijdelijk beschikbaar gesteld worden aan de academie voor promotiedoeleinden, zoals presentaties, publicatie via internet, tentoonstellingen drukwerk en exposities.

Klachten
Art Partout staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde lessen. Indien cursist onvolkomenheden en/of gebreken constateert, kan cursist Art Partout hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen. Art Partout zal alles in het werk stellen om de klacht naar tevredenheid op te lossen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de cursist niet op.